INFOLINKA+421 52 772 22 62
Zobraziť košík0 ks  0 €

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení neskor.
predpisov a ustanoveniami Zákona č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskor. predpisov pri
zodpovednosti za vady a uplatňovaní zodpovednosti za vady predávaných tovarov a poskytovaných služieb.

I. Všeobecné ustanovenia
1. Predávaný produkt musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo,
mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.
2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný produkt pri jej prevzatí kupujúcim. Pri použitých
produktoch nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo
opotrebením. Pri produktoch predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola
dojednaná nižšia cena.
3. Vlastnícke právo kúpeného produktu prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia danej veci. Pri
samoobslužnom predaji dochádza k prevodu vlastníckeho práva ku kúpenému produktu okamihom
zaplatenia kúpnej ceny za produkt.
4. Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy, zničenia a
poškodenia produktu.

II. Lehoty na uplatnenie reklamácie
1. Všeobecná záručná lehota je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia produktu kupujúcim. Ak je na
predávanom produkte, jeho obale alebo návode vyznačená lehota na použitie (expiračná doba), záručná
lehota sa neskončí pred uplynutím tejto lehoty.
2. Ak sa na predávaný produkt vzťahuje záručná lehota dlhšia ako 24 mesiacov je predávajúci povinný vydať
kupujúcemu pri predaji záručný list s vyznačením záručnej lehoty. V záručnom liste sú uvedené podmienky a
rozsah tejto záruky.
3. Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť v záručnej lehote, inak tieto práva zanikajú.

III. Miesto uplatnenia reklamácie

1.Spotrebiteľ si uplatňuje zodpovednosť za vady predávaných produktov v prevádzkarni:
AUTODIELY SLOVAKIA TEAM, AUTODIELY SLOVAKIA TEAM, s.r.o., Karpatská 80/8, 058 01
Poprad alebo AUTODIELY SLOVAKIA TEAM, AUTODIELY SLOVAKIA TEAM, s.r.o., Južná trieda 48/B,
040 01 Košice bezodkladne po zistení vady produktu. Uplatnenie zodpovednosti za vady predávaných produktov
si spotrebiteľ uplatňuje priamo u pracovníka, ktorý je poverený vybavovaním spotrebiteľských reklamácii.
Reklamáciu si spotrebiteľ môže uplatniť aj písomne na adrese: AUTODIELY SLOVAKIA TEAM,
s.r.o., Karpatská 80/8, 058 01 Poprad, IČO 36 483 656. Zároveň musí byť dodržaná podmienka
predloženia dokladu o kúpe produktu a reklamovaného produktu.
2. Ak je produkt naďalej používaný kupujúcim s vadou, následkom čoho je jej neodstrániteľnosť, nebude
reklamácia predávajúcim uznaná.
3.Vedúci prevádzky resp. pracovník, ktorý je poverený vybavovaním spotrebiteľských reklamácii vystaví
kupujúcemu reklamačný list, v ktorom uvedie druh produktu, kedy bol zakúpený, jeho cenu, rozsah vady,
dátum vystavenia reklamačného listu a ďalšie údaje a kupujúci svojím podpisom potvrdí odovzdanie
reklamovaného produktu.

IV. Odstrániteľné vady

1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby vada bola bezplatne, včas a riadne
odstránená a predávajúci je povinný túto vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
2. Za odstrániteľné vady sa považujú vady produktu odstránením ktorých neutrpí kvalita a úžitkové
vlastnosti produktu.
3. V prípade, že predaný produkt ešte nebol použitý môže kupujúci požadovať výmenu produktu. To isté
môže kupujúci žiadať vo vzťahu k súčasti produktu, ak s vada týka len tejto súčasti.
4. Predávajúci má možnosť namiesto odstránenia vady vymeniť vadný produkt za bezvadný.
5. Ak ide o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže produkt pre opätovné vyskytnutie sa vady po
oprave alebo pre väčší počet opráv riadne užívať má kupujúci právo na výmenu produktu, alebo má právo
od zmluvy odstúpiť.
6. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol
povinný produkt prevziať sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu
potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

V. Neodstrániteľné vady
1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa produkt mohol riadne užívať ako
produkt bez vady, má kupujúci právo na výmenu produktu alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
2. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, pri ktorej možno produkt používať, má kupujúci právo na primeranú
zľavu z ceny produktu. Pri určovaní výšky primeranej zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a
spôsob opotrebenia produktu, dĺžku používania produktu a možnosti jeho ďalšieho užívania.

VI. Alternatívne riešenie mimosúdnych sporov
a) Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, na adresu: AUTODIELY
SLOVAKIA TEAM, s.r.o., Karpatská 80/8, 058 01 Poprad, IČO 36 483 656, ak nie je spokojný so
spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho
práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania,
spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia
sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické
osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona
391/2015 Z.z.
b) Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá
je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
c) Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení
spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo
povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim,
vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.
Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS
môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do
výšky 5 EUR s DPH.

V Poprade, dňa 01.04.2016

Naše pobočkyPopradKošice
Naše výhody
  • tradícia od roku 1993
  • certifikát iso 90010
  • doprava až 5x denne
  • bezplatné vrátenie tovaru
  • bezplatná telefonická linka
Odber noviniekNenechajte si újsť špeciálne akcie a najnovšie informácie